SIA Eiropas Apavi, interneta veikala privātuma politika

Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskai personai – datu subjektam, informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu datu iegūšanas laikā un apstrādājot datu subjekta personas datus.

Personas datu pārzinis

Personas datu pārzinis ir SIA Eiropas Apavi, Reģ. Nr.: 40003548037, Zāļu iela 6, Rīga, Latvija, LV-1004, tālrunis: 25666467, e-pasts: e-veikals@eiropasapavi.lv

SIA Eiropas Apavi kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir: ofis@eiropasapavi.lv

 

Vispārīgie noteikumi

1. Šajā privātuma politikā ir vispārīgi aprakstīts, kā SIA Eiropas Apavi veic personas datu apstrādi un aizsardzību.


2. SIA Eiropas Apavi piemērojamo normatīvo aktu ietvaros nodrošina personas datu konfidencialitāti un ir īstenojusi atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus personas datu aizsardzībai no nesankcionētas piekļuves, pretlikumīgas apstrādes vai izpaušanas, nejaušas pazaudēšanas, izmainīšanas vai iznīcināšanas.


3. SIA Eiropas Apavi personas datu apstrādei var izmantot personas datu apstrādātājus. Šādos gadījumos SIA Eiropas Apavi veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka šādi personas datu apstrādātāji veic personas datu apstrādi saskaņā ar SIA Eiropas Apavi norādēm un atbilstoši piemērojamajiem normatīvajiem aktiem, un pieprasa atbilstošu drošības pasākumu veikšanu.

4. SIA Eiropas Apavi sīkdatņu politika ir pieejama tīmekļa vietnes sadaļā "Sīkdatņu politika". 

Personas datu kategorijas

5.    Personas dati tiek vākti gan no datu subjekta, gan ārējiem avotiem, piemēram, no Aģentūras rīcībā esošajām datu bāzēm un reģistriem. Personas datu kategorijas, kuras Aģentūra lielākoties, bet ne tikai, vāc un apstrādā, ir:

5.1.    identifikācijas dati - vārds, uzvārds;
5.2.    kontaktinformācija – adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese;

Personas datu apstrādes nolūks un tiesiskais pamats

6. SIA Eiropas Apavi veic personas datu apstrādi:

6.1. lai veiktu maksājumu apstrādi;
6.2. lai nodrošinātu preču piegādi;
6.3. lai nodrošinātu individuālu cenu piedāvājumu izstrādi;

6.4. lai apzinātu SIA Eiropas Apavi klientus, tai skaitā informētu klientus par jaunumiem, veiktu klientu apmierinātības aptaujas u.c.;
6.5. SIA Eiropas Apavi tīmekļa vietnes uzturēšanai un darbības uzlabošanai;
6.6. SIA Eiropas Apavi klientu un/vai SIA Eiropas Apavi interešu aizsardzība.
 

7. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats:

7.1. Attālinātā pirkuma līguma noslēgšanai un izpildei – lai noslēgtu līgumu pēc datu subjekta pieteikuma un nodrošinātu tā izpildi;
7.2. likumīgās (leģitīmās) interesēs – lai realizētu no SIA Eiropas Apavi un datu subjekta starpā pastāvošajām saistībām vai noslēgtā līguma, vai likuma izrietošas SIA Eiropas Apavi leģitīmās intereses.

8. Aģentūras leģitīmās intereses ir:

8.1. nodrošināt līguma saistību izpildi;
8.2. saglabāt klientu pieteikumus un iesniegumus, piezīmes par tiem
8.3. nodrošināt un uzlabot pakalpojumu kvalitāti;


Personas datu aizsardzība

9. SIA Eiropas Apavi aizsargā personas datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un SIA Eiropas Apavi saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus, tai skaitā veicot šādus drošības pasākumus un izmantojot šādus drošības risinājumus:

9.1. datu šifrēšana, pārraidot datus (SSL šifrēšana);
9.2. ugunsmūris;
9.3. ielaušanās aizsardzības un atklāšanas programmas;
9.4. citus aizsardzības pasākumus atbilstoši aktuālajām tehnikas attīstības iespējām.

Personas datu saņēmēji

10.    Personas dati var tikt nodoti saņēmējiem, piemēram:

10.1. tiesībsargājošajām iestādēm;
10.2. loģistikas kompānijām, lai nodrošinātu preču piegādi;

Personas datu apstrādes ģeogrāfiskā teritorija

11. Personas dati tiek apstrādāti Eiropas Savienībā/Eiropas Ekonomiskajā zonā (ES/EEZ).

12. Personas dati tiek apstrādāti Zāļu iela 6, Rīga, Latvija, LV-1004

Glabāšanas periods

13. Personas dati tiek apstrādāti tik ilgi, cik nepieciešams personas datu apstrādes un pakalpojuma sniegšanas nolūkam.

14. Pēc tam, kad šajā privātuma politikā 13. punktā minētie apstākļi beidzas, personas dati tiek dzēsti.

Datu subjekta tiesības

15. Saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju par savu personas datu apstrādi SIA Eiropas Apavi.

16. Saskaņā ar normatīvajiem aktiem pieprasīt SIA Eiropas Apavi piekļuvi saviem personas datiem, tos papildināt, labot, dzēst vai ierobežot to apstrādi, tiesības iebilst pret savu personas datu apstrādi, tajā skaitā iebilst pret personas datu apstrādi.

17. Iesniegt sūdzību par personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā (www.dvi.gov.lv), ja uzskata, ka personas datu apstrāde pārkāpj tā tiesības un intereses saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

SIA Eiropas Apavi ir tiesīga veikt izmaiņas vai papildinājumus šajā privātuma politikā, publicējot privātuma politikas aktuālo versiju SIA Eiropas Apavi tīmekļa vietnes sadaļā